Afwegingskader Meldcode

Veelgestelde
vragen

 • Zijn mijn notities op deze website goed beschermd?

  De notities worden tijdelijk bewaard in de browser. Zodra je deze sluit worden alle notities gewist. Na het mailen van de notities aan jezelf kun je ze overnemen in het dossier van het cliëntsysteem.

 • Wat is het verschil tussen de Verwijsindex en het Veilig Thuis-register?

  Dit zijn twee verschillende registers. Melden in het eerste heeft tot doel te achterhalen of er andere professionals betrokken zijn bij het gezin. In het Veilig Thuis-register wordt informatie over de veiligheid in het gezin bewaard.

 • Wat doet Veilig Thuis nadat ik gemeld heb?

  Veilig Thuis neemt meldingen aan die een professional doet op basis van het afwegingskader en voert binnen vijf werkdagen een veiligheidsbeoordeling uit (voorheen: triage). Op basis hiervan bepaalt Veilig Thuis welke vervolgstap nodig is. Hierover informeren ze de melder en de directbetrokkenen.

 • Hoe lang bewaart Veilig Thuis de dossiers van meldingen?

  Veilig Thuis bewaart dossiers maximaal vijftien jaar of tot het jongste kind achttien jaar is. De directbetrokkenen hebben het recht te vragen om vernietiging van hun dossier. In het geval dat Veilig Thuis tot de conclusie komt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ze de directbetrokkenen actief wijzen op dit recht. Een verzoek tot vernietiging wordt in dat geval ingewilligd.

 • Wat is het verschil tussen advies vragen en melden?

  Een professional kan in iedere stap van de meldcode Veilig Thuis raadplegen en om advies vragen. Veilig Thuis denkt dan mee vanuit hun expertise over veiligheid en kan adviseren. Je kunt ze dus ook bellen bij twijfel of je wel of niet moet melden. Bij het vragen van advies blijft het betreffende cliëntsysteem anoniem. Bij een melding verstrek je persoonsgegevens van de cliënt en informatie over de vermoedens en/of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis voert op basis van de melding een veiligheidsbeoordeling uit. 

 • Wat betekent de radarfunctie van Veilig Thuis?

  De radarfunctie van Veilig Thuis houdt in dat de 26 Veilig Thuis organisaties informatie uit meldingen met elkaar verbinden en aan elkaar kunnen verstrekken. Bij iedere nieuwe melding wordt deze informatie aangevuld. Naarmate er meer professionals melden (ook als zij zelf hulp bieden of organiseren), beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Zo kan Veilig Thuis tot een zorgvuldige beoordeling en besluitvorming komen bij een nieuwe melding.

 • Kan ik anoniem melden?

  Professionals blijven zelf in principe niet anoniem als ze een melding doen bij Veilig Thuis, tenzij ze aanwijzingen hebben dat ze zelf of een directbetrokkene direct gevaar loopt.

 • Wat kan Veilig Thuis na de melding doen?

  Veilig Thuis kan na de veiligheidsbeoordeling de casus direct overdragen aan een ketenpartner, al dan niet met veiligheidsvoorwaarden om de directe veiligheid van de directbetrokkenen te borgen. Als de casus niet direct overgedragen kan worden, kan Veilig Thuis twee diensten uitvoeren:

  • Onderzoek
  • Voorwaarden & Vervolg

  Veilig Thuis doet onderzoek als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderzoek wordt ook ingezet wanneer de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis.

  Bij Voorwaarden & Vervolg spreekt Veilig Thuis met de leden van het cliëntsysteem en de betrokken professionals af wat er verder moet gebeuren om te zorgen dat het direct veilig wordt. Ze stellen met andere woorden veiligheidsvoorwaarden op. Deze voorwaarden vormen de basis voor veiligheids- en herstelplannen van de professionals die de hulp uitvoeren. Dat kan ook de melder zijn. Veilig Thuis monitort vervolgens of deze veiligheidsvoorwaarden daadwerkelijk leiden tot veiligheid in het cliëntsysteem. Veilig Thuis monitort zo kort mogelijk en zo lang als nodig, totdat het stabiel veilig is.

 • Wat is de meerwaarde van het doen van een melding voor mij als professional?

  Als je van oordeel bent dat je zelf over voldoende mogelijkheden beschikt om de noodzakelijke hulp te bieden of te organiseren dan levert de melding je de volgende voordelen:

  • Je krijgt antwoord op de vraag of er eerdere meldingen zijn gedaan.
  • Je krijgt informatie uit de eerdere meldingen voor zo ver je die informatie nodig hebt is voor het bewerkstelligen van directe en stabiele veiligheid.
  • Je kunt op basis van die informatie contact en samenwerking zoeken met anderen die zich zorgen maken over dit gezin of huishouden.
  • Je hoort het resultaat van de door Veilig Thuis uitgevoerde veiligheidsbeoordeling.
  • Je krijgt een deskundig advies van Veilig Thuis over de vervolgstappen.
  • Je kunt met Veilig Thuis de samenwerking aangaan om de onveilige situatie te stoppen.
 • Ik heb een andere vraag.

  Staat je vraag hier niet tussen? Stuur een mail naar info@afwegingskadermeldcode.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.