Afwegingskader Meldcode

Het nieuwe
Afwegingskader

 • Waarom deze verandering?

  Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe en taaie maatschappelijke vraagstukken waarvoor geen panklare oplossing bestaat. Vaak zijn er in een gezin of systeem waarin geweld speelt meerdere problemen en daarmee verschillende hulpinstanties betrokken. Ook missen professionals nog veel signalen. Recent onderzoek in de vier grote steden laat zien dat - ondanks de inzet van allerlei hulp - ernstig en langdurig geweld gericht tegen kinderen, volwassenen en ouderen vaak wel vermindert, maar niet stopt. Bijna tweederde van de kinderen in deze gezinnen krijgt geen enkele vorm van hulp terwijl ze kampen met de gevolgen van het geweld. Wenselijk is dat signalen en vermoedens beter in beeld komen bij Veilig Thuis zodat patronen van geweld herkend kunnen worden.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Welke veranderingen?

  De stappen 1, 2 en 3 in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wijzigen niet. In de stappen 4 en 5 is het afwegingskader ingevoegd. Stap 5 van de meldcode is uitgebreid met twee beslissingen die in deze volgorde genomen dienen te worden: is melden noodzakelijk en vervolgens is hulpverlening (ook) mogelijk? De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, oudermishandeling (kind-oudergeweld), ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Wat verandert er op 1 januari 2019?

  Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wijziging in het Besluit verplichte meldcode in werking. Vanaf dat moment is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere beroepsgroep beschikt over een specifiek op haar eigen beroepsuitoefening toegesneden afwegingskader op basis waarvan de professionals het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling wegen. Het stelt hen in staat te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 4 en 5 van de Meldcode.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Uitgangspunten bij het gebruik van het afwegingskader
  • Iedere professional die met kinderen en volwassenen werkt heeft de taak oog te hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling.De professional werkt zorgvuldig en baseert de te maken afwegingen op feitelijke, zo concreet mogelijke en relevante informatie over de cliënt/het cliëntsysteem.
  • De professional handelt vanuit de opgebouwde relatie met de cliënt/het cliëntsysteem. Vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling vragen van de professional tegelijkertijd de werkrelatie met de cliënt/het cliëntsysteem vast te houden én de signalen en zorgen zo concreet, feitelijk en expliciet mogelijk te benoemen.
  • Daarbij realiseert een professional zich dat hij mogelijk niet als eerste en waarschijnlijk ook niet als laatste betrokken is bij de betreffende cliënt/het betreffende cliëntsysteem.
  • De afweging al dan niet te melden moet zorgvuldig gebeuren. De professional maakt bij dit soort afwegingen gebruik van collegiale consultatie, bijvoorbeeld door een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld in de eigen organisatie te raadplegen en/of door advies te vragen bij Veilig Thuis.
  • Als de professional niet weet of er kinderen zijn in het cliëntsysteem voert deze de verplichte kindcheck uit. Als er opgroeiende kinderen zijn, zorgt de professional ervoor dat naar hun visie gevraagd wordt, dat hun mening meeweegt en dat zij informatie krijgen.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download

 • Verder lezen?
  • Over de Meldcode op de website van de Rijksoverheid: Klik hier.
  • Toolkit Meldcode op de website van de Rijksoverheid: Klik hier.
  • Onderzoek Verwey-Jonkerinstituut Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp: Klik hier.
  • Themadossier Kindermishandeling NVO: Klik hier.
  • Dossier Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BPSW: Klik hier.
  • Thema Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling NIP: Klik hier.
  • Dossier Kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut: Klik hier.
  • Thema Huiselijk en seksueel geweld Movisie: Klik hier.
  • Factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling: Klik hier.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan een collega, de aandachtsfunctionaris in je organisatie of bel anoniem Veilig Thuis.

  bel 0800 2000

  Dit is een verkorte versie van het Afwegingskader. Voor de complete tekst, download de PDF ’Meldcode Afwegingskader’.

  download